Πληροφορίες Υλοποίησης

  • Η Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών έχει αναπτυχθεί από τον Μιχάλη Μαλιάππη, Διδάκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΔΙΠ Πληροφορικής. Χρησιμοποιεί την ίδια Βάση Δεδομένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του οποίου αποτελεί συστατικό στοιχείο.

  • Ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας έγινε από τους Μιχάλη Μαλιάππη και Ίσαρη Κυριάκο, ΕΤΕΠ Πληροφορικής, σε στενή συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Γ.Π.Α. Για την υλοποίηση ορισμένων τμημάτων του ΠΣ υπήρξε συνεργασία με το προσωπικό της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

  • Η ανάπτυξη του ΠΣ έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από ιδίους πόρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εν μέρει από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.